ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTEL

I.Általános szerződési feltétel alkalmazási köre, módosítása

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF tartalmazza Tóth Rita ev. által a magamadomel.hu oldalon népszerűsített szolgáltatásaihoz kapcsolódóan alkalmazott általános szerződési feltételeket, így többek között a szerződéskötés menetére, a szerződés létrejöttére, felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a felek között létrejött egyedi szerződésnek, kizárólag az egyedi szerződéssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Amennyiben az egyedi szerződés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi szerződés tartalma az irányadó.

Az egyedi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Megrendelő által a IV.5.1. pontban meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott tartalom.

Az egyedi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az egyedi szerződés kötése esetén Vállalkozó biztosítja, hogy Megrendelő az ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerje akként, hogy azt honlapján közzéteszi, mely tényre Megrendelő figyelmét felhívja. Az egyedi szerződésben a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja és tudomásul veszi, hogy az a vállalkozási szerződés részét képezi.

Jelen Általános szerződési feltétel 2020. év 11. hó 12. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

 

 1. ÁSZF módosítás

A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, Ön tájékoztatása mellett módosítani. A módosításokat csak a módosítás honlapon történő közzétételét, Ön számára elérhetővé tételét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 II. Általános információk

 1. Vállalkozásról

Vállalkozás neve: Tóth Rita e.v.

Nyilvántartási száma: 722117

Adószáma: 62412135-1-28

Statisztikai számjele: 62412135661923108

Székhelye: 9022 Győr, Szent István út 55.

Elektronikus levelezési cím: info@magamadomel.hu

Telefonszám: +36 30 905 9273

 

 1. Online jelenlét

Weboldal: https://magamadomel.hu/

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

Facebook: https://www.facebook.com/Magamadomelhu-2281954452061597

 

 1. Értelmező rendelkezések

Általános szerződési feltétel: az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a szolgáltatást megrendeli, használja, igénybe veszi vagy az szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: Tóth Rita egyéni vállalkozó.

Megrendelő: Az értékesíteni kívánt ingatlan tulajdonosa, aki a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap útján felvette velünk a kapcsolatot, telefonos megbeszélésünket követően, elektronikus levél útján megrendelte szolgáltatásunkat.

Vállalkozási szerződés: Vállalkozó és Ön, mint Megrendelő között létrejött, ingatlanértékesítését elősegítő, egyedi szerződésben rögzített tartalmú szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés.

Vállalkozói díj: Az egyedi szerződésben a szolgáltatás ellenértékeként megjelölt díj.

 

Szerződéses alapdokumentumok: egyedi szerződés, jelen általános szerződési feltétel, Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tartalom.

Ingatlan: A Megrendelő tulajdonát képező ingatlan.

Landoló oldal: Olyan egy oldalas internetes oldal, melynek tartalma a https://magamadomel.hu (megjegyzés: az ingatlan landoló oldala a magamadomel.hu/kitalalt-aldomain aldomain név alatt fut majd, tehát minden ingatlannak lesz egy külön aldomain-je) domain név alatt a világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, az eladásra szánt ingatlanra kialakított arculattal, funkciókkal és működéssel rendelkezik.

Magamadomel Tudástár: A Vállalkozó a Megrendelő számára a megrendelést követően e-mail-ben megküldi a hozzáférési jogosultságot az oktatási anyagok összességéhez, többek között megtalálható itt számos ingatlan értékesítést elősegítő, hirdetés feladást bemutató videó, munkafüzet kitöltési segédlet stb.

Értékesítési szövegírás: A Vállalkozó által vállalt olyan szövegírási és szövegszerkesztési szolgáltatás, amely az ingatlan értékesítését segíti elő. A szöveg a Megrendelő által kitöltött online ingatlan adatlap és Munkafüzet alapján készül el.

Konzultáció: A Vállalkozó és a Megrendelő/Kapcsolattartó személy megbeszélése a landoló oldal szerkesztési folyamata során telefonon vagy interneten keresztül.

Profi fotók: A Megrendelő vagy a Vállalkozó alvállalkozója által készített fotók.

Virtuális bejárás: Az ingatlanról készített fényképfelvételek alapján összefűzött 360 fokos, mozgatható megjelenítési felület.

Tartalom: Szövegek, képek, hangok, zene, videó, virtuális bejárás vagy bármely más adat, amelyet a Megrendelő vagy a Vállalkozó alvállalkozója hozott létre azzal a szándékkal, hogy azt a landoló oldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskódja.

Domain név: az interneten használt, a számítógépek és internetes oldalak azonosítására szolgáló név.

Aldomain név: a https://magamadomel.hu domain névnek egy alacsonyabb szintű része. Az aldomainek segítségével különböző szakaszokra lehet osztani egy nagyobb webhelyet, ami rendezettebbé, navigálhatóbbá teszi az azon szereplő tartalmakat. Egy domain névnek több aldomainje is lehet.

Szerver: a landoló oldal működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép.

Kapcsolattartó személy: az a személy, akit a Megrendelő felhatalmaz arra, hogy a nevében a landoló oldal készítőjével, azaz a Vállalkozóval kommunikáljon, a munkával kapcsolatban instrukciókat adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. A kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségeit az egyedi szerződésben rögzítik.

Fizetett hirdetés: Facebook hirdetés, amely díjnak a megfizetése a Facebook szabályzatainak megfelelően történik:

https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?id=629338044106215

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet nyilvántartásba vettek.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 

 1. Szerződés

Szerződéskötés technikai lépéseiről az ÁSZF IV. pontjában talál részletes tájékoztatást.

A szerződés közöttünk e-mail útján jön létre és az mindkettő fél általi aláírását követően lép hatályba akkor, amikor mindkettő fél számára hozzáférhető válik az aláírt szerződés, azaz a Vállalkozás visszaküldi Ön részére az aláírt szerződést az Ön által megjelölt e-mail címre.

A köztünk létrejött szerződés nyelve magyar.

Vállalkozás semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

 1. Milyen eszközről, böngészőről tudja használni a weboldalt?

A weboldal megnyitásához, megtekintéséhez általános használatban lévő, bármely internetezésre szolgáló böngészőprogram elegendő. Sajnos rajtunk kívül álló okból előfordulhat, hogy egyes böngészők az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak, így az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ha a weboldal megtekintésével, használatával kapcsolatban problémája merül fel, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az II.1. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikén.

 

 1. Szolgáltatásaink

Aktuális szolgáltatásainkról, szolgáltatásainkhoz kapcsolódó csomagajánlatainkról a magamadomel.hu weboldalunkon részletes tájékoztatást talál.

 

 

III. Szerződéskötést megelőző eljárás

 1. Hogy tud velünk kapcsolatba lépni?

A weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldheti nekünk elérhetőségeit abból a célból, hogy telefonon keresztül fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével hozzájárul az ott megadott személyes adatainak kezeléséhez, amelyről az Adatkezelési tájékoztatónkban talál információkat.

A weboldalunkon megadott telefonos és e-mail elérhetőségeinken keresztül is fel tudja velünk venni a kapcsolatot.

 

 1. Mi történik a telefonos konzultáció alkalmával?

Munkatársunk telefonon keresztül, szóban is tájékoztatja Önt a magamadomel.hu értékesítési módszeréről, meghallgatja az esetleges elképzeléseket a landoló oldallal kapcsolatban, amennyiben meg kívánja rendelni szolgáltatásunkat, úgy tájékoztatja Önt szóban is jelen ÁSZF szerinti további teendőiről.

Fontos, hogy a telefonos konzultáció során nem jön létre közöttünk szerződés, az kizárólag a szolgáltatás bemutatását, népszerűsítését szolgálja.

 

 

 IV. Szerződéskötés, szerződés teljesítése

 1. Vállalkozási szerződés megküldése

Vállalkozásunk legkésőbb a telefonos konzultációt követő 2 (kettő) munkanapon belül megküldi az egyedi szerződést az Ön által megadott e-mail címre az info@magamadomel.hu címről.

Az egyedi szerződésben Ön köteles megadni az alábbi adatait: vezetéknév, utónév, születési hely, idő, anyja születési neve, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, amennyiben az eltér a lakcímétől, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb számlázáshoz szükséges adatai.

Az egyedi szerződés tartalmazza az úgynevezett tényvázlatot, ahol rögzítésre kerül a telefonos megbeszélésünk során a Megrendelő által elhangzott landoló oldal elkészítéséhez kapcsolódó minden lényeges információ, valamint a Megrendelő minden olyan egyedi kérése, amelyek teljesítését a Vállalkozó elvállalja.

Az egyedi szerződésben kerül rögzítésre a telefonos megbeszélésnek megfelelő csomag, esetleges kiegészítő csomagok megjelölése, a vállalkozói díj és a fizetési feltételek.

Az egyedi szerződésben szerepelnek az alábbi nyilatkozatok:

– nyilatkozat a szolgáltatás megkezdéséről,

– hozzájáruló nyilatkozat az egyedi landoló oldal referenciaként történő használatához.

 

 1. Szerződés aláírása

Amennyiben Ön a Vállakozásunk által küldött egyedi szerződésben foglaltakkal egyetért és szerződést kíván velünk kötni, úgy a szükséges adatok és nyilatkozatok megtételét követően az aláírt szerződést részünkre visszaküldi (postai úton vagy e-mailen).

 

 1. Szerződés hatálybalépése

Vállalkozásunk és  Ön között a vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor mindkettő fél számára hozzáférhető válik az aláírt egyedi szerződés, azaz Vállalkozásunk visszaküldi Ön részére az aláírt egyedi szerződést az Ön által megjelölt e-mail címre.

Az aláírt egyedi szerződés fentiek szerinti visszaküldésére nyitva álló határidő a Megrendelő által aláírt szerződés Vállalkozó számára történő hozzáférhetővé válását követő 48 (negyvennyolc) óra. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti határidőben elektronikus úton nem küldjük vissza a Vállalkozásunk által is aláírt szerződést– és annak tényét igazolni sem tudjuk -, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

 1. Szerződés tartalma

Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott ingatlan értékesítését szolgáló landoló oldal megvalósítására, a landoló oldalnak a magadamadomel.hu oldalhoz kapcsolódó aloldalon történő megjelenítésére, az oldalon található, érdeklődök által használható üzenetfogadási szolgáltatás, Magamadomel Tudástárhoz való korlátlan hozzáférés biztosítására, egyedi szerződésben kikötött egyéb, járulékos szolgáltatásra, valamint a IV.6. pontban meghatározottak szerint úgynevezett utókövetési szolgáltatásra vállal kötelezettséget.

A landoló oldal az utókövetés teljes időtartama alatt, amennyiben az utókövetés ideje alatt az ingatlan értékesítésére nem kerül sor, úgy a felek eltérő megállapodása hiányában a landoló oldal az utókövetés időtartamának lejártát követő 1 (Egy) hónapig lesz elérhető a magamadomel.hu oldalon.

A Megrendelő pedig a landoló oldal átvételére és a díj megfizetésére köteles.

A szerződés pontosított tárgya az egyedi szerződésben kerül rögzítésre, a Megrendelő által választott csomagajánlatnak és az esetleges kiegészítő csomagnak megfelelően.

Megrendelő által megrendelt landoló oldal a Megrendelő által IV.5.1. pontban rögzítettek szerint rendelkezésre bocsátott tartalom felhasználásával egy landoló oldal sablon alapján készül el. A sablon a landoló oldal elrendezésére vonatkozik, az egyes landoló oldalak az ingatlanról készült képek, videók, alaprajzok, tájékoztatások alapján kerülnek szerkesztésre.

A megrendelt landoló oldal aldomain neve az ingatlan típusához és elhelyezkedésének figyelembevételével kerül meghatározásra.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a landoló oldal elérhetőségét a Vállalkozó facebook oldalán a szerződés időtartama alatt közzé tegye.

 

 1. Szerződés teljesítése

5.1. Megrendelő kötelezettségei a landoló oldal szerkesztésének megkezdése előtt

A Vállalkozó az aláírt vállalkozási szerződés továbbításával egyidejűleg megküldi a megrendelés teljesítéséhez szükséges ingatlan adatlap linkjét és az értékesítési tananyag (Magamadomel Tudástár) elérési hivatkozását a hozzá tartozó belépési jogosultsággal együtt. A Magamadomel Tudástár felületéről vagy a Vállalkozó által küldött e-mailből a Megrendelő letölti a Munkafüzetet.

Megrendelő köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni a landoló oldal szerkesztéséhez szükséges tartalmakat a megfelelő formátumban, köteles az ingatlan adatlap űrlapot a weboldalon keresztül kitölteni, a Munkafüzetet pedig a kérdések megválaszolását követően e-mail útján megküldeni a Vállalkozó részére.

A tartalmakat az alábbi formátumban kell rendelkezésre bocsátani:

 • szöveges anyag: doc, txt, rtf formátum,
 • képek: jpeg, png, gif, tiff, bmp formátum,
 • videók, virtuális bejárások: mp4, avi, mov, divix, link formátum.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges adatokat, anyagokat késedelmesen, hiányosan, valótlan tartalommal, nem megfelelő formátumban szolgáltatja a Vállalkozó részére, úgy az ebből eredő károkért a Vállalkozó a felelősségét kizárja.

Amennyiben Megrendelő a szükséges adatszolgáltatással 5 (Öt) munkanapos késedelembe esik, úgy Vállalkozó írásban további 8 (Nyolc) nap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelensége esetén jogosult a szerződéstől elállni.

5.2. Vállalkozó tartalom megvizsgálási kötelezettsége

Vállalkozó a tartalom megküldését követően azt megvizsgálja, az esetleges hiányosságokra, hibás formátumú anyagokra felhívja a Megrendelő figyelmét írásban. A hiányosságok pótlására, az esetleges módosítások teljesítésére legalább 2 (kettő) munkanap póthatáridőt biztosít a Megrendelő részére.

A Vállalkozó köteles írásban visszaigazolni a tartalom kézhezvételét, illetve a landoló oldal szerkesztési folyamatának indulását.

5.3. Landoló oldal szerkesztése

A Vállalkozó teljesítési határideje 8 (nyolc) munkanap, amely IV.5.1. pontban meghatározott tartalom Vállalkozó által történő hiánytalan kézhezvételét és V.5.2. pontban vagy az egyedi szerződésben rögzített részszámla Megrendelő általi teljesítését követő munkanapon kezdődik. A határidő automatikusan meghosszabbodik a késedelemmel érintett napok számával abban az esetben, ha a Megrendelő a véleményezés folyamatában késedelembe esik.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Vállalkozó kizárólag a Megrendelőtől vagy a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt kapcsolattartásra jogosult személytől fogad el utasításokat, instrukciókat.

Az oldal szerkesztési folyamata alatt a Vállalkozó kettő alkalommal egyeztet az egyedi szerződésben meghatározott elérhetőségek egyikén az arra jogosult személlyel oly módon, hogy a landoló oldal tervezetét (látványterv) megküldi részére e-mailben.

A Megrendelő a landoló oldal tervezetével kapcsolatos további kéréseit, módosítási javaslatait a konzultációk alkalmával, de legkésőbb az oldal tervezetének hozzáférhetőségétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Vállalkozó részére írásban jelezni. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni.

Vállalkozó az általa készített látványtervet 2 (kettő) alkalommal – a landoló oldal szerkesztését megelőzően kapott tartalom felhasználásával – a Megrendelő igényei szerint külön díj felszámítása nélkül módosítja.

Amennyiben a Megrendelő az általa  IV.5.1. pont szerint elküldött és a Vállalkozó által visszaigazolt tartalomtól eltérő adatokat, funkciókat kíván a megrendelt landoló oldalon elhelyeztetni és azt a Vállalkozó számára írásban jelzi, úgy az új ajánlatkérésnek minősül, az az eredeti egyedi szerződés tartalmát nem képezi, az esetleges vállalásról külön, írásban egyeztetnek a felek.

5.4. Átatás-átvétel

A landoló oldal átadására akkor kerül sor, amikor a landoló oldal megjelenése, struktúrája valamint funkcionalitása megfelel a szerződési feltételeknek, valamint a Megrendelő által IV.5.1. pontban megjelöltek szerint átadott szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek a landoló oldalra felkerültek.

A Megrendelőnek kötelessége az iránymutatása mentén elkészített landoló oldalt átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat kifizetni. A landoló oldal harmadik személy által csak a teljes vállalkozó díj megfizetését követően IV.5.5. pontban meghatározott határidőben lesz elérhető.

Megrendelő az átadást követő 3 (három) munkanapon belül köteles véleményezni a landoló oldalt, és amennyiben írásban kifogással nem él, a szerződés Vállalkozó részéről szerződésszerűen teljesítettnek minősül.

Megrendelő visszaigazolásával, fenti hallgatásával elismeri, hogy a landoló oldal a szerződésben meghatározottaknak megfelelően készült el.

A landoló oldal átadás-átvétele nem jelenti azt, hogy a landoló oldal harmadik személy részére is hozzáférhetővé válik magamadomel.hu oldalon keresztül.

5.5. Landoló oldal élesítése

Az eredményes átadás-átvétel és a vállalkozói díj hiánytalan megfizetését (konjunktív feltételek) követő 1 (egy) munkanapon belül a Vállalkozó a landoló oldalt a végleges tárhelyére feltölti, beüzemeli, azaz publikálja, majd erről a Megrendelőt, a landoló oldal elérési linkjének (aldomain) megküldésével írásban értesíti.

A landoló oldal, aldomain ezen időponttól kezdődően lesz harmadik személy számára elérhető, ezután lesz arra lehetősége a Megrendelőnek, hogy azt másokkal megossza, a magamadomel.hu oldal látogatói ezt követően tudják megtekinteni az ingatlan landoló oldalát, az esetleges érdeklődök közvetlenül fel tudják majd venni a kapcsolatot a Megrendelővel az egyedi szerződésben megjelölt elektronikus, telefonos elérhetőségein.

 

 1. Utókövetés

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a landoló oldal átadását követő naptól kezdődően az ingatlan értékesítéséig, de legfeljebb 3 (három) hónap időtartamban az ingatlan értékesítését elősegítő tanácsadási, tájékoztatási, javaslattételi szolgáltatást lát el oly módon, hogy az egyedi szerződésben megjelölt napon és időpontban, kéthetente konzultál a Megrendelővel a megadott elérhetőségei egyikén.

Amennyiben a landoló oldal végleges elfogadása után a Megrendelő a landoló oldal módosítását kezdeményezi oly módon, hogy a módosítási javaslatát a Vállalkozó számára írásban megküldi, úgy az új ajánlatkérésnek minősül, az az eredeti egyedi szerződés tartalmát nem képezi, az esetleges vállalásról külön, írásban állapodnak meg a felek.

Az utókövetési szolgáltatásra meghatározott határidőt követően is lehetőség van a Vállalkozó tanácsadói szolgáltatásainak igénybevételére, oly módon, hogy a Megrendelő erre irányuló kérését a Vállalkozó számára írásban megküldi. A Megrendelő kérése ajánlatkérésnek minősül, az az eredeti egyedi szerződés tartalmát nem képezi, az esetleges vállalásról külön, írásban állapodnak meg a felek.

 

 1. Ingatlan értékesítése

Megrendelő köteles az ingatlan eredményes értékesítését a Vállalkozó részére írásban jelezni. A Megrendelő értesítési kötelezettségére vonatkozó határidő 3 (három) munkanap, amely a foglaló átvételének napját, amennyiben külön foglalós megállapodás megkötésére nem kerül sor, úgy az adásvételi előszerződés vagy adásvételi szerződés aláírásának a napját követő napon kezdődik.

Vállalkozó nem vállal felelősséget az abból eredő károkért, ha a Megrendelő a fenti kötelezettségét megszegi és nem tájékoztatja a Vállalkozót ingatlanának értékesítéséről.

 

 1. Landoló oldal, mint referencia

Megrendelő az egyedi szerződésben hozzájárulhat ahhoz, hogy a landoló oldal igénybevételével történő eredményes értékesítése esetén a Vállalkozás az általa megrendelt landoló oldalt referenciaként használja. A használatra oly módon kerül sor, hogy a landoló oldal nem kerül le a weboldalról, az a továbbiakban is elérhető lesz azzal, hogy eladás ténye rögzítésre kerül, valamint a Megrendelővel történő kapcsolatfelvételt biztosító üzenetküldési lehetőség megszüntetésre, a Megrendelő által megadott elérhetőségek törlésre kerülnek.

Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá a landoló oldalának referenciaként történő használatához, illetve abban az esetben, ha Vállalkozó nem kívánja azt felhasználni, akkor a Vállalkozó köteles az ingatlan értékesítéséről való tudomásszerzését követő 3 (három) munkanapon belül annak elérhetőségét, hozzáférhetőségét megszüntetni.

 

9. Landoló oldal sablonja

A Vállalkozó az ÁSZF IV.4. pontjában kifejezetten tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy az egyedi landoló oldalak egy landoló oldal sablon alapján készülnek, ebből kifolyólag a Vállalkozót megilleti a honlap többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett landoló oldalhoz hasonló landoló oldalakat korlátozás nélkül készíthet.

 

 V. Díjak, fizetési feltételek

 1. Vállalkozó díj összege

A honlapon elérhető csomagajánlatok tájékoztató jellegűek, a vállalkozói díj összege a megrendelt szolgáltatásoktól függ. A vállalkozói díj minden esetben az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.

 

 1. Vállalkozói díj megfizetése

2.1. Egyedi szerződés szerint

A díj megfizetése az egyedi szerződésben foglaltak szerint történik.

A Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított számla végösszegét az abban megjelölt határidőig teljesíteni. Teljesítésnek az összeg Vállalkozó számláján történő jóváírás minősül.

2.2. ÁSZF szerint

Amennyiben az egyedi szerződés a fizetési feltételekről nem rendelkezik, akkor a Megrendelő a Vállalkozó részére járó vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles teljesíteni a Vállalkozó részére:

Előleg: Felek egyedi szerződésben foglalt eltérő megállapodásának hiányában a vállalkozói díj 50%-a.

A Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles az előleget a számlán megjelölt határidőig megfizetni.

Vállalkozói díj hátralék: Felek egyedi szerződésben foglalt eltérő megállapodásának hiányában a fennmaradó vállalkozói díjat a Megrendelő a landoló oldal Megrendelő általi átvételét követően, de még a landoló oldal IV.8. pont szerinti élesítését megelőzően köteles megfizetni számla ellenében. A Vállalkozó a szolgáltatás sikeres átadás-átvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles kiállítani és elküldeni a számlát a Megrendelő részére. A Megrendelő pedig köteles a számla alapján a vállalkozói díj hátralékot a megjelölt határidőben megfizetni. A fizetési határidő minimum 8 (nyolc) nap. A számlát a Vállalkozó a fizetési határidő lejártát megelőzően köteles a Megrendelő részére megküldeni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén – a Vállalkozó külön felhívása nélkül – a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó legalább 8 (nyolc) nap póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére, amely határidő eredménytelen eltelte estén a Vállalkozó jogosult a vállalkozási szerződéstől elállni.

Amennyiben a Megrendelő a vállalkozói díj hátralékot a póthatáridőben megfizeti és azt írásban is jelzi a Vállalkozó részére, úgy a Vállalkozó az oldal elérését a vállalkozói díj számláján történő jóváírását követő munkanapon belül a IV.8. pontban rögzítettek szerint biztosítja.

 

 VI. Kapcsolattartás

Szerződő felek megállapodnak, miszerint a felek között létrejött szerződés vonatkozásában egymással a kapcsolatot írásban, illetve telefonon tartják.

Írásbeli kapcsolattartásnak minősül a postai szolgáltató útján történő okirat küldés, valamint az elektronikus úton történő levelezés.

A szerződés teljesítéséhez szükséges tartalom megküldésére a Megrendelő e-mail útján és a magamadomel.hu oldal használatával köteles.

A szerződés megszűntetésére, igényérvényesítésre irányuló jognyilatkozat csak a postai szolgáltató útján történő megküldés esetén érvényes és hatályos.

A postai szolgáltató útján küldött okirat kézbesítésnek minősül:

– a másik fél általi átvétel napján.

– amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadta, akkor a sikertelen kézbesítés napján.

– amennyiben a levél a feladóhoz nem kereste postai jelzéssel érkezik vissza, úgy a postára adást követő 5 (ötödik) munkanapon.

– amennyiben a szerződésben megjelölt címen a kézbesítés a postai szolgáltató jelzése alapján sikertelen (pl. címzett ismeretlen, elköltözött), úgy a postára adást követő 5 (ötödik) munkanapon.

Elektronikus úton küldött értesítés kézbesítettnek minősül az e-mail üzenet olvasási visszaigazolásának napján, ennek hiányában akkor, amikor a címzettnek, vagy az átvételre jogosult személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje, de legfeljebb az e-mail megküldését követő munkanapon (kézbesítési vélelem).

 

VII. Titoktartás

Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a felek között létrejött szerződés megvalósítása, teljesítése során tudomására jutott minden szellemi alkotást, üzleti információt, tervet, adatot, tényt, eljárást, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt a Vállalkozó üzleti titkaként és a bizalmas információként megjelölt ismereteket – továbbiakban együtt: bizalmas információ – titkosan és bizalmasan kezeli, ezeket sem a szerződés időtartama, hatálya alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására nem hozza, illetve semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé, illetve azokkal a másik fél sérelmére semmilyen módon vissza nem él.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

Bizalmas információnak minősül minden olyan információ, tény, adat, valamint know-how, amely a Vállalkozó üzleti tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos, így különösen:

– minden olyan számítógépes program, specifikáció, vázlat, felvétel, adat, rajz, feljegyzés, jegyzet, jelentés, eljárás, találmány, pénzügyi információ, üzleti terv, személyzeti marketing, forgalmazási információ, amely a szerződés teljesítése alatt jut a Megrendelő, a Megrendelő kapcsolattartója tudomására.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szellemi alkotásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján az üzleti titok akkor is törvényes védelem alatt áll, ha külön szerzői jogi védelemben, szabadalmi oltalomban, használati mintaoltalomban vagy egyéb, jogszabályokban meghatározott, szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelemben nem részesül.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a fent részletezett bizalmas információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges körben, a teljesítéshez szükséges célból és mértékben használja fel, ezen túlmenően egyéb felhasználást, további adatfeldolgozást nem végez.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a tudomására jutott bizalmas információkat sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálja, nem publikáltatja, semmilyen módon nem teszi közzé, nem bocsátja a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tesz.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, miszerint a szerződés teljesítése során megismert harmadik személyekkel (Vállalkozó üzletfelei) a Vállalkozó hozzájárulása nélkül sem közvetve, sem közvetlenül üzleti jogviszonyt nem létesít a felek között létrejött szerződés megszűnésétől számított egy éven belül.

Megrendelő a tudomására jutott bizalmas információk kezelése során köteles olyan elővigyázatossággal eljárni, mint azt a saját bizalmas információival tenné, de minden esetben köteles legalább az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárni.

Megrendelő vállalja továbbá, hogy a szerződésben rögzített feladatainak teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkról semmiféle másolatot, felvételt stb. nem készít. Amennyiben a másolat, felvétel készítése nélkül a vállalt feladat ellátása lehetetlen, úgy a feladat ellátása céljából, a feltétlenül szükséges mértékben jogosult felvételt, másolatot készíteni, melyeket azonban a szerződés teljesítésével egyidejűleg köteles megsemmisíteni.

Jelen okiratban foglalt titoktartási kötelezettség nem terjed ki a Megrendelő és a vele munka, vagy munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyek közötti kommunikációra. Megrendelő ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt(ött), amely kötelezi e személyeket a bizalmas információ megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnését követően is.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei a Megrendelőt időbeli korlátozás nélkül mindaddig terhelik, amíg a titok, illetve tárgya Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

A jelen okirat szerinti titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető államigazgatási (így különösen adóügyi) és bírósági eljárásban, továbbá azokban az esetekben, amikor jogszabály írja elő, hogy az információt a jogszabályban megjelölt személlyel közölni kell (pl. közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok közlése), ezért ezekre nézve az Vállalkozó előzetesen mentesíti a Megrendelőt a titoktartási kötelezettség alól, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő köteles előzetesen értesíteni a Vállalkozót a jogszabályi kötelezettségről, illetve az eljárások tényéről és jogszabály alapján, illetve az eljárás során átadandó információk mértékéről.

Megrendelő jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben titoktartási kötelezettségét megszegi, abban az esetben megtéríti a Vállalkozónak azon vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okozott.

Megrendelő kötelezettségszegésnek minősül, ha a Megrendelő, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja szegi meg a titoktartási kötelezettséget.

 

VIII. Felelősség

 1. Megrendelő felel a landoló oldalon feltüntetésre kerülő képek, videók, értékesítési szövegek valódiságáért, amennyiben a landoló oldal az általa IV.5.1. pontban meghatározottak szerint megküldött tartalom alapján készült el.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátott képek, videók, ingatlan leírások, egyéb információk a valóságnak felelnek meg, azok a tulajdonát képező ingatlanról készültek, az átadott fényképek, alaprajzok az általa értékesíteni kívánt ingatlant ábrázolják, az ingatlan jellemzőit tartalmazzák.

Vállalkozó jogosult a landoló oldal elérését megszüntetni, felfüggeszteni, ha tudomására jut az, hogy a Megrendelő nem volt jogosult az ingatlan értékesítését elősegítő szolgáltatás megrendelésére.

Megrendelő szavatol továbbá azért, hogy a Vállalkozó részére átadott tartalom megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, azok landoló oldalon (aldomain) szerkesztést követően történő feltüntetése, közzététele harmadik személynek jogait nem sértik (pl. személyiségi jog, szerzői jog, adatvédelmi jog, védjegyjog stb.). Vállalkozó jogosult a landoló oldal közzétételét megtagadni, illetve felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut az, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag jogszabálysértő.

 1. Vállalkozó kizár minden felelősséget a landoló oldalon található elhelyezett tartalom (információk, képek, videók, alaprajzok) tartalmáért, hitelességért, teljességéért, jogszerűségéért. Vállalkozó kizárja továbbá felelősségét a Megrendelő pontatlan, hiányos, téves, valótan adatszolgáltatásaiból (pl. téves telefonszám, e-mail cím) a Megrendelő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában.
 2. Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a landoló oldalt megjelenítő, internetes elérést biztosító eszközök képernyőjén, az oldal esetleges nyomtatási képén, az egyes eszközök színkezelés technológiája miatt a színek látványa eltérhet.
 3. Vállalkozó nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt történő adatvesztésért.
 4. A Vállalkozás a landoló oldal magamadonel.hu oldalán történő hozzáférhetővé tételét követően biztosítja a weboldal és az azon igénybe vett szolgáltatások elérhetőségét és működését (pl. kapcsolatfelvételi lehetőség, landoló oldal elérése harmadik személy által). Ha a weboldal valamely funkciója a bejelentett karbantartások időtartama alatt, vagy a Vállalkozás érdekkörén kívül álló okból nem érhető el, az nem minősül a Vállalkozás hibás teljesítésének. A Vállalkozás jogosult a szolgáltatásnyújtást szüneteltetni (az aktuálisan igénybe vett szolgáltatásokkal együtt), amennyiben annak nyújtása technikai akadályba, vagy előre nem látható és nem elhárítható akadályba ütközik. A szolgáltatás szüneteléséről köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, ezen időszakok a vállalt utókövetési időbe nem számítanak bele.

Az oldal esetleges elérhetetlenné válása esetén a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az oldal működéséből eredő hibákat kijavítsa és az oldal mihamarabb elérhetővé váljon.

 

IX. Szavatosság, jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Tóth Rita ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szolgáltatás jellegéből eredően cserére nincs lehetőség.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőt vállal a Vállalkozó a hiba kijavítására?

A Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a hiba közlését követően haladéktalanul megvizsgálja a landoló oldal tartalmát, működését. Amennyiben a hiba abból ered, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom pontatlanul, eltérően került fel az oldalra, akkor azt a hiba jelentését követő 5 (öt) napon belül kijavítja. Ha az oldal működése a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból szünetel, vagy az oldal korlátozottan működik, úgy a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az oldal működéséből eredő hibákat kijavítsa és az oldal mihamarabb elérhetővé váljon.

Fontos, hogy nem minősül a Vállalkozó hibás teljesítésének az, ha a hiba nem landoló oldallal összefüggésben merül fel, hanem az oldal eléréséhez használt internetes elérést biztosító eszköz, böngészőprogram hibájából ered.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

X. Fogyasztó elállása

 1. Határidő, elállás/felmondási jog gyakorlása

Amennyiben Ön, a II.3. pontban meghatározottak alapján fogyasztónak minősül, úgy Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a köztünk létrejött vállalkozási szerződéstől, akkor is, ha a szerződés teljesítése megkezdődött.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján, az alábbi címre: Tóth Rita ev. postcím: 9022 Győr, Szent István út 55., e-mail cím: info@magamadomel.hu

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 1. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Ha Ön az egyedi szerződésben kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Amennyiben díjfizetésre sor került, úgy az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét visszatérítjük.

Amennyiben az egyedi szerződésben akként nyilatkozott, hogy a felmondási időn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése és tudomásul vette azt, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, úgy a szolgáltatás egészének teljesítését követően Önt nem illeti meg az elállás joga.

 

 XI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. Szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszait, kifogásait az alábbiak szerint tudja közölni Vállalkozásunkkal:
 2. Szóban telefonon

Vállalkozásunk az I.1. pontban megadott elérhetőségen is felveszi panaszait. A telefonbeszélgetésről jegyzőkönyvet készít és azt legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Ön részére.

 1. Írásban: postai úton, e-mail útján, messengeren, facebookon előterjesztett panasz

Vállalkozásunk az írásban érkezett panaszt legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja, ugyanolyan módon, ahogy a panasz érkezett.

A panaszt, panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Vállalkozásunk öt évig köteles megőrizni.

Amennyiben Vállalkozásunk panaszát elutasítja, úgy azt megindokolja és tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 1. Amennyiben álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy a jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:

 

 1. Panaszát megküldheti az Európai Unió online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

 

 1. Panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A testület eljárása az Ön kérelmére indul, amelyet a testület elnökéhez kell benyútani. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Illetékesség

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta elnök

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogossága és az ügy körülményei vonatkozásában, köteles tényállítását előadni, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Vállalkozásunk köteles továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Vállalkozásunk köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson.

 

A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

 

XII. Vegyes rendelkezések

 1. Alvállalkozó

A Vállalkozó az általa vállalt szolgáltatás teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe.

 1. Szerződés módosítása

Az e gyedi szerződés módosítása csak mindkét fél egybehangzó, írásbeli akaratnyilatkozatával módosítható.

 

XIII. Irányadó jogszabályok

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 3. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Győr, 2020. 11. 20.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-17h)

Mail: info@magamadomel.hu

 

 

Copyright © 2020 by magamadomel. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Facebook weboldalnak vagy a Facebook Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Facebook által semmilyen formában. A FACEBOOK a Facebook Inc. bejegyzett márkaneve.